Vierogenprincipe

Op 1 juli 2013 trad het vierogenprincipe in werking. Daarmee voegde de GGD een extra inspectieonderdeel toe aan de lijst: controleren of een kinderdagverblijf aan het vierogenprincipe voldoet.

Wat is het vierogenprincipe, wanneer voldoet een organisatie eraan en welke organisaties moeten eraan voldoen?
Of je als pedagogische medewerker een baby naar bed brengt, een ommetje maakt met wat peuters of in de groep een verhaal voorleest, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Voorwaarde is wel dat het een volwassen persoon is.

Twee ogen óf twee oren
Er bestaat verwarring over de term 'vierogen-principe'. Het is een misvatting dat er altijd twee volwassenen moéten zijn. Als de GGD-inspecteur een pedagogisch medewerker alleen op de groep aantreft, betekent dat nog geen overtreding. Vier ogen betekent dat men zich als organisatie heeft ingezet om meekijken en meeluisteren te faciliteren. Bijvoorbeeld doordat medewerkers elkaar via doorkijkjes, ramen, open deuren of babyfoons goed in de gaten kunnen houden. Of de directie die regelmatig komt kijken. Als voor iedereen helder is wat de van hem/haar verwachte inzet is bij het vierogenprincipe en deze afspraken worden nageleefd, dan voldoet men aan de eisen.

Cameratoezicht 
Kindercentrum MultiKids heeft ervoor gekozen om als onderdeel van de uitvoering van het vierogenprincipe gebruik te maken van cameratoezicht in de groepsruimten. Op momenten dat er één medewerker op de groep aanwezig is kan er door de houders van Kindercentrum MultiKids meegekeken worden via de camera's. Met het camerasysteem wordt in beeld gebracht waar Kindercentrum verantwoording voor draagt met in acht neming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het camerasysteem wordt er voor gezorgd dat de pedagogische medewerker altijd gezien kan worden.