Medewerkers

Medewerkers

Kindercentrum MultiKids is een kleine organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De pedagogisch medewerkers spelen een heel belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. Pedagogisch medewerkers zorgen voor de juiste combinatie van professionele afstand en betrokkenheid ten opzichte van kind en ouders. Ze houden vertrouwelijke informatie voor zichzelf en zijn zich bewust van hun geheimhoudingsplicht. Wij hanteren hiervoor de beroepscode kinderopvang. 

Alle pedagogisch medewerkers van Kindercentrum MultiKids hebben minimaal een relevante Mbo‐opleiding conform de CAO Kinderopvang. Tevens overlegd iedere nieuwe medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit is een officieel document waarin staat vermeld of een persoon enigszins met justitie in aanraking is geweest. Vanaf 1 maart 2013 wordt iedereen die werkzaam is in de kinderopvang continu gescreend.

Oproepkrachten
De opleidingseis geldt ook voor de oproepkrachten. Zij dragen dezelfde verantwoordelijkheid als de vaste pedagogisch medewerker. Na een inwerkperiode moeten oproepkrachten daarom in staat zijn zelfstandig een groep te leiden. Oproepkrachten worden ingezet bij ziekte of vakantie van de vaste pedagogisch medewerker.

Erkend leerbedrijf
Kindercentrum MultiKids heeft een erkenning als leerbedrijf gekregen door SBB. Dit betekent dat Kindercentrum MultiKids stagiaires mag opleiden. Kindercentrum MultiKids werkt graag met stagiaires, omdat het bijdraagt aan de professionalisering van het beroep en tevens het vergroten van kwaliteit binnen het kinderdagverblijf. Stagiaires zorgen ervoor dat er weer met een frisse blik naar zaken gekeken wordt.
 
De stagiaires

Wij bieden stagemogelijkheden voor o.a. de volgende opleidingen:
-  Helpende Welzijn, niveau 2
-  Pedagogisch Werk, niveau 3 / 4
-  HBO Pedagogiek

sbb

Stagiaires

Kindercentrum MultiKids heeft de intentie om leerlingen in de praktijk op te leiden. Het gaat hierbij met name om leerlingen van de opleiding Pedagogisch Werker. Kindercentrum MultiKids ziet het als haar taak om deze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden bij hun opleiding om zo de arbeidsmarkt kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Er zijn in principe twee type stagiaires: stagiaires die een BOL-opleiding volgen en stagiaires die een BBL-opleiding volgen. 

BOL-opleiding
Het betreft hier leerlingen die de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen. De stagiaires blijven gedurende de hele stageperiode in een leersituatie. Dit betekent dat de stagiaire niet de eindverantwoording mag dragen voor een groep kinderen en dat er naast de stagiaire altijd een beroepskracht aanwezig moet zijn. In bepaalde gevallen b.v. in het kader van het leerproces kan de stagiaire de verantwoordelijkheid krijgen over een groepje kinderen. Dit gebeurt in overleg met de praktijkopleider en onder verantwoording van de groepsleiding.

BBL-opleiding
Dit zijn leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL) en in het kader daarvan werkervaring dienen op te doen. Gedurende de periode dat deze leerlingen bij ons stage lopen, blijven ze niet constant voor alle onderdelen in een leersituatie. Gedurende de opleidingstijd sluiten ze geregeld een onderdeel af door middel van opdrachten en werkstukken waarna ze voor dat gedeelte onder verantwoordelijkheid van de beroepskracht zelfstandig kunnen functioneren. De inzet van beroepskrachten in opleiding geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van de CAO kinderopvang.

Inzetbaarheid
Ten aanzien van de inzetbaarheid van BBL-leerlingen is het volgende schema van toepassing:

Opleidingsfase 1:
Formatieve inzetbaarheid: Overeenkomstig eerste leerjaar 3-jarige SPW-3 Oplopend van 0 naar 100%
Opleidingsfase 2:
Formatieve inzetbaarheid: Overeenkomstig tweede leerjaar 3-jarige SPW-3 Oplopend van 0 naar 100%
Opleidingsfase 3:
Formatieve inzetbaarheid: Overeenkomstig derde leerjaar driejarige SPW-3 100%

Wijze van vaststellen van formatieve inzetbaarheid: De werkgever stelt de formatieve inzetbaarheid in fase 1 en fase 2 vast op basis van informatie van opleidings- en praktijkbegeleider.

achtergrond