Klachten & privacy

Klachtenreglement

U heeft een geschil met het kinderopvangcentrum. Samen komt u er niet uit. U kunt dan als regel de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang, wanneer de ondernemer tenminste lid is van de Brancheorganisatie Kinderopvang of is geregistreerd bij de Geschillencommissie.
In ons intern en extern regeling staat in hoofdlijnen hoe de Geschillencommissie werkt. Alle regels staan in het klachtenreglement.

Meer informatie over ons intern en externe klachtenregeling via de Geschillencommissie kunt u via een van de onderstaande links vinden:

Gegevens van de Geschillencommissie treft u hieronder aan:

De Geschillencommissie

Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

logo+geschillencommissie

 

 

 

 

 

 

Omgaan met privacy 

Op het moment dat u als ouder besluit om uw kind naar de opvang te brengen zal u ook een stukje van uw privacy gaan prijsgeven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die met privacygevoelig materiaal wordt geconfronteerd zich hiervan bewust is en daar ook op een adequate manier mee om kan gaan. Om voor iedereen duidelijk te maken hoe er bij MultiKids wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens van ouders, kinderen en medewerkers is er een protocol opgesteld.

Privacygevoelig materiaal binnen de opvang is:

  • Informatiekaarten van de kinderen
  • Rapportages m.b.t. de kinderen
  • Schriftjes van de kinderen
  • Verslagen van teamvergaderingen
  • Inschrijfformulieren
  • Overdracht schriften in de groep
  • Verslagen van stagiaires
  • Softwareprogramma

De medewerkers hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun functie. Het kan voorkomen dat personen of instanties met vragen over een kind komen.

Dat lijkt vaak onschuldig, maar de opvang vindt dat je een ouder kunt kwetsen door informatie aan derden te geven. Over de telefoon wordt nooit informatie gegeven aan mensen die de pedagogisch medewerkers niet kennen. Daarnaast wordt er altijd aan de ouder gemeld dat er door een bepaald persoon naar het kind gevraagd is. Namen, adressen en telefoonnummers van ouders worden niet aan andere ouders gegeven tenzij de desbetreffende ouder er toestemming voor heeft gegeven. Schriftelijke/mondelinge informatie mag niet zonder toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordiger aan derden worden gegeven/verstuurd. Eén uitzondering hierop vormt het AMK. Zij zijn te allen tijde bevoegd om informatie op te vragen.