Inspectierapporten KDV

Inspectierapporten KDV

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan mag u verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in het kindercentrum bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De inspecteur kinderopvang van de GGD controleert of het kindercentrum zich aan deze eisen houdt.

De GGD-inspectie
Wat doet de inspecteur? De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt het kindercentrum jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Daarnaast kan de GGD een extra inspectie uitvoeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van ouders. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:

  • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
  • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;
  • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
  • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum;
  • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’).

De rol van de gemeente
De GGD-inspecties worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het is de gemeente die, in overleg met de inspecteur, bepaalt óf en zo ja welke sancties worden opgelegd aan een kindercentrum dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het inspectierapport
De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar het kindercentrum als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien. Het wordt op de website van het kindercentrum gepubliceerd. De oudercommissie kan het inspectierapport bespreken met de locatieverantwoordelijke. GGD-inspectierapporten zijn openbaar. U kunt deze vinden op het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Als er iets niet in orde is
Voldoet een kindercentrum niet aan een of meerdere criteria? Dan maakt de gemeente afspraken met het centrum over verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek beoordeelt de inspecteur of de afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen kan de gemeente sancties opleggen. In ernstige situaties kan een inspecteur zelf besluiten om de opvang direct te stoppen.